اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مهندسی»

گروه ریاضی

طیبه آموزگار

طیبه آموزگار

استادیار

مجتبی بایمانی

مجتبی بایمانی

استادیار

عباس جعفر زاده

عباس جعفر زاده

استادیار

ایوب سلیمی پور

ایوب سلیمی پور

استادیار

داود فربد

داود فربد

استادیار

مهندسی صنایع

حمید سازگاران

حمید سازگاران

استادیار

سروش صفرزاده

سروش صفرزاده

استادیار

آرمان نجاتی

آرمان نجاتی

استادیار

مهندسی عمران

علی منصوری

علی منصوری

استادیار