اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فناوری های نوین»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده فناوری های نوین»

مهندسی انرژی

زهره شمس

زهره شمس

استادیار

علی فرزانه

علی فرزانه

استادیار

مهندسی شیمی

علی آیتی

علی آیتی

دانشیار

حسین بیکی

حسین بیکی

استادیار

بهاره تنهایی

بهاره تنهایی

استادیار

سارا خادم پیر

سارا خادم پیر

استادیار

مجتبی ساعی مقدم

مجتبی ساعی مقدم

استادیار

حسن کریمی مله

حسن کریمی مله

استادیار

مجتبی کنویسی

مجتبی کنویسی

استادیار

مهندسی مکانیک